Europees aanbesteden

Wat is het?

Europees aanbesteden is het in de markt zetten van een opdracht door een overheidsinstantie, waarbij ondernemers kunnen inschrijven door het indienen van een offerte. De overheidsinstantie heeft behoefte aan een dienst, levering of werk waardoor  (Europees) aanbesteden noodzakelijk is. Op deze manier ontstaat mededinging (vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd, waardoor de laagste prijs gerealiseerd wordt of de prijs-kwaliteit verhouding optimaal is).

Een overheidsinstantie is verplicht tot Europees aanbesteden als de waarde van de opdracht boven een drempelbedrag ligt. Dat drempelbedrag is vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012.

 

De belangrijkste drempelbedragen zijn momenteel:


Type opdracht

Werken en concessies           € 5.350.000

Leveringen en Diensten
- Centrale overheid               €   139.000
- Decentrale overheid          €    214.000
- Nutssectoren/Defensie       €    428.000

Mocht de overheidsinstantie een opdracht onder de drempelwaarde hebben, dan is zij niet verplicht Europees aan te besteden, maar dat mag wel mits de procedure proportioneel is. Doet de overheidsinstantie dit wel, dan is het volgen van de regels van de Aanbestedingswet verplicht.

 

Hoe kun je aanbestedingen ontwijken?


De aandacht gaat vaak uit naar Europese aanbestedingen doch zo’n 70% van alle inkoopuitgaven wordt  onderhands in de markt gezet.  Hiermee is veel tijd gemoeid  maar wordt in de regel minder hoogwaardige inkoop expertise  ingezet. Via inkoop XL kunnen organisaties gebruik maken van contracten die reeds professioneel zijn aanbesteed door de consultants van Pro 10. Hierbij kunnen organisaties niet alleen profiteren van het feit dat de inkoopinspanningen reeds zijn gepleegd maar profiteren zij ook van schaalvoordelen omdat meerdere afnemers meeliften. Verder is het contractmanagement snel te organiseren doordat de organisaties de beschikking kunnen krijgen over een eigen bestelomgeving waarin de contracten zijn opgenomen.

 

 

Er zijn ook uitzonderingen zodat u eventueel niet hoeft aan te besteden. Hierbij kunnen zaken als intellectuele eigendomsrechten, dwingende spoed, het ontbreken van een repeterend karakter, homogeniteit, technische redenen, wetenschappelijke doeleinden een rol spelen. U kunt bij Pro 10 gratis het homogeniteitstool downloaden waarmee eenvoudig is te bepalen of iets mogelijk aanbesteed moet worden of niet. Heeft u vragen naar aanleiding van de homogeniteitstool? Neem vrijblijvend contact op via de mail of via 070 381 97 24

 

Voorbeelden Europese aanbestedingsprocedures

Om u een beter beeld te geven van Europees aanbesteden geven wij hieronder een toelichting op de verschillende aanbestedingsprocedures:

Openbare procedure: wanneer een aanbesteding volgens deze procedure wordt

   uitgevoerd, wordt de aanbesteding altijd op bekende platformen geplaatst. Elk bedrijf

   dat voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, kan inschrijven op de

   aanbesteding. Bij een openbare procedure geldt er geen limiet aan inschrijvende partijen

   en er is sprake van een enkele fase; de selectie-en gunningfase wordt in één fase

   uitgevoerd;
Niet-openbare procedure: bij deze procedure worden de selectie- en gunningfase wel

   apart van elkaar doorlopen. De selectiefase wordt ook gepubliceerd op de bekende

   platformen, maar de gunningfase niet. Ook bij deze procedure kan elke inschrijver, die

   voldoet aan de gestelde eisen, zich aanmelden als gegadigde;
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging: dit is een

   onderhandelingsprocedure zonder openbare publicatie van de opdracht vooraf en

   betekent dat je de opdracht zonder meer mag gunnen aan de leverancier van je keuze:

   onderhandse gunning. Er mag alleen gebruik gemaakt worden als er sprake is van

   bijzondere omstandigheden;
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande aankondiging: volgens deze procedure

   pleegt de aanbestedende dienst in de inschrijvingsfase overleg met de op basis van een

   selectieprocedure geselecteerde ondernemers en stelt de aanbestedende dienst door

   onderhandelingen met één of meer van hen de voorwaarden van de overheidsopdracht

   vast. Deze procedure is van toepassing bij onregelmatige of onaanvaardbare

   inschrijvingen en in bijzondere gevallen (bijvoorbeeld moeilijk te specificeren financiële-

   of intellectuele diensten, onderzoek, proefneming of ontwikkeling);
Concurrentiegerichte dialoog: overheden selecteren op basis van de selectiedocumenten

   een vooraf vast te stellen aantal bedrijven (minimaal drie) om met hen door middel van

   een dialoog tot een oplossing te komen voor een complex probleem. Bedrijven

   (minimaal drie) worden geselecteerd op basis van de selectiedocumenten. Ieder bedrijf

   dient een offerte in op basis van de door henzelf ontwikkelde oplossing. Er komt dus niet

   één bestek voor de opdracht;
Gunning vindt altijd plaats op basis van Economisch meest voordelige aanbieding;
Prijsvraag: de prijsvraag heeft als doel de aanbestedende dienst een plan of ontwerp te

   verschaffen. De procedure is ook bruikbaar om innovatie te stimuleren en oplossingen te

   verkrijgen voor vraagstukken op diverse gebieden;
Concessieovereenkomst voor diensten: dit is een overheidsopdracht voor diensten

   waarvan de tegenprestatie voor de te verrichten diensten bestaat uit het recht de dienst

   te exploiteren. Een aantal voorbeelden van dienstenconcessies zijn: het beheer van een

   parkeergarage, personenvervoer per bus of trein (OV concessies), tolwegen/toltunnels;
Aanbesteden onder de drempel: ook beneden de Europese drempelbedragen passen

   aanbestedende diensten vaak aanbestedingsprocedures toe. Het is van belang per

   opdracht te bekijken welke procedure het meest geschikt en proportioneel is. Bij die

   afweging spelen onder meer de volgende zaken een rol: omvang van de opdracht,

   transactiekosten, aantal potentiële inschrijvers, gewenst eindresultaat, complexiteit van

   de opdracht, type opdracht/betrokken sector.

 

De volgende procedures zijn geen Europese aanbestedingsprocedures:

Onderhandse enkelvoudige aanbesteding: bij deze aanbesteding wordt één partij

   uitgenodigd tot inschrijven;
Onderhandse meervoudige aanbesteding: de aanbestedende dienst vraagt twee of meer

   offertes op die met elkaar worden vergeleken;
Nationale procedure: vergelijkbaar met de Europese aanbesteding, maar zonder

   bekendmaking bij de TED. Er mogen andere termijnen worden gehanteerd.

 

Bij een onderhandse procedure of een procedure met aankondiging op nationaal niveau kunt u kortere termijnen hanteren dan de verplichte Europese minimumtermijnen. De termijnen moeten wel redelijk zijn. Wat redelijk is, hangt af van de bijzondere kenmerken van de opdracht. De complexiteit van de opdracht bepaalt hoeveel tijd een inschrijver nodig heeft om een inschrijving te doen. De Europese minimumtermijnen gelden in ieder geval als redelijk.


Bij een onderhandse procedure kondigt u niets aan. Als u als aanbestedende dienst vrijwillig de keuze maakt om een nationale opdracht vooraf aan te kondigen, is volgens de Aanbestedingswet (voor)aankondiging via TenderNed verplicht. Deze verplichting geldt in ieder geval voor nationale procedures met voorafgaande bekendmaking en uiteraard niet voor enkelvoudig en meervoudig onderhandse nationale procedures.

 

Pro 10 en Europees aanbesteden

Pro 10 weet alles van Europees aanbesteden en geeft al jaren advies op dit gebied. Pro 10 kan op detacheringsbasis of projectmatig (complexe) Europese aanbestedingen uitvoeren. Wij volgen een projectmatige aanpak waarin alle stappen van een Europese aanbesteding systematisch worden doorlopen. In onze aanpak besteden wij onder meer aandacht aan:

 1. 1. De samenstelling van het projectteam “Aanbestedingen”;
 2. 2. Marktonderzoek;
 3. 3. De wijze waarop de inkoopbehoefte wordt geformuleerd;
 4. 4. Het formuleren van de juiste inkoopstrategie, aanbestedingsprocedure en
      percelenregeling en inkoopvoorwaarden;
 5. 5. Het formuleren van relevante en toetsbare uitsluitingsgronden, selectie-eisen en
      gunningscriteria en weegfactoren inclusief de wijze waarop de aanbiedingen worden
      beoordeeld;
 6. 6. Het schrijven van de aanbestedingsleidraad;
 7. 7. Het behandelen van de verzoeken tot inschrijving, de vragen, de offertes;
 8. 8. Het begeleiden van het consensusoverleg, het schrijven van een gunningsadvies en
      gunningsbrieven;
 9. 9. De implementatie van het contract, contractbeheer en contractmanagement.

 

Europees aanbesteden is complex zodra je echt tot actie overgaat. De inkoopconsultants van Pro 10 hebben ervaring met de meest uiteenlopende Europese aanbestedingen. Loopt u wel eens tegen punten in het aanbestedingsproces aan waar u zich geen raad mee weet? Heeft u behoefte aan advies bij Europees aanbesteden? Wilt u begeleiding bij Europees aanbesteden?

Wij helpen u graag! Neem vrijblijvend contact met ons op via info@pro10.nl of 070 381 97 24 voor meer informatie. Ook even sparren is altijd mogelijk. Wij helpen u graag op weg.

Pro 10 is bevoegd om uw aanbestedingspraktijk te certificeren volgens de NTA 8058.


Bekijk ook eens:

Inkoopadviesbureau
Inkoopbesparingen
• Detachering inkoopadviseurs

 

Ga terug